Sozialmaßnahmen, Gesundheit, Senioren (Action sociale, santé et 3e âge)

Präsident

Vizepräsident

Mitglieder

 • Josée Kayser, DP
 • Robert Philippart, DP
 • Patrick Reisdorff, DP
 • Françoise Deutsch, DP
 • Paul Galles, CSV
 • Jij Linster-Besch, CSV
 • Patricia Tibbels, CSV
 • Pierre Lorang, CSV
 • Christa Brömmel, déi Gréng
 • Paul Zens, déi Gréng
 • Maria Eduarda de Macedo, déi Gréng
 • Michaela Morrisova, LSAP
 • Josée Jaerling, LSAP
 • Nathalie Oberweis, déi Lénk
 • Marie-Andrée Schanen, ADR

Sekretär

 • Raphael Zwank, Tel.: 4796-4158

Rechtsstreitigkeiten, Schlichtung und Sicherheit (Contentieux, règlement et sécurité)

Präsident

Vizepräsidentin

Mitglieder

 • Héloïse Bock, DP
 • Robi Sinner, DP
 • Mathis Prost, DP
 • Edouard Georges, DP
 • Daniel Tesch, DP
 • Elisabeth Margue, CSV
 • Bob Biver, CSV
 • Martine Schaeffer, CSV
 • Henry De Ron, CSV
 • Alex Hornung, déi Gréng
 • Maria Eduarda de Macedo, déi Gréng
 • Bob Rausch, déi Gréng
 • Christine von Reichenbach, LSAP
 • Guy Foetz, déi Lénk
 • Alex Penning, ADR

Sekretärin

 • Arnaldina Ferreira Da Silva, Tel.: 4796-4340

Kultur

Präsidentin

Vizepräsidentin

Mitglieder

 • Françoise Deutsch, DP
 • Mariette Fabeck, DP
 • Viviane Lauth, DP
 • Sylvain Kirsch, DP
 • Carolina Dupong, CSV
 • Viviane Reding, CSV
 • Edmond Merten, CSV
 • Claudie Reyland, déi Gréng
 • Chiara Mariotto, déi Gréng
 • Sebastien Tasch, déi Gréng
 • Sascha Dahm, LSAP
 • Nora Koenig, LSAP
 • Marc Theis, déi Lénk
 • Goulnora Soultanova, ADR

Sekretärin

 • Christiane Sietzen, Tel.: 4796-2629

Stadtentwicklung (Développement urbain)

Präsident

Vizepräsident

 • Romain Diederich, CSV

Mitglieder

Sekretäre

 • Architektur Aloyse Achten, Tel.: 4796-3294
 • Städtebau: Sonja Gengler, Tel.: 4796-2891
 • Wirtschaft Véronique Scheer, Tel.: 4796-2927

Chancengleichheit (Égalité des chances)

Präsidentin

Vizepräsident

 • Fernand Bartemes, DP

Mitglieder

 • Sylvia Camarda, DP
 • Fernand Bartemes, DP
 • Romain Reuland, DP
 • Kevin Schroeder, DP
 • Viviane Lauth, DP
 • Kristina Nincevic, CSV
 • Madeline Schmit-Schintgen, CSV
 • Clara Moraru, CSV
 • Ben Farschon, CSV
 • Tatjana von Bonkewitz, déi Gréng
 • Fabiana Bartolozzi, déi Gréng
 • Claire Geier-Courquin, LSAP
 • Gil Goebbels, LSAP
 • Aneliya Tileva, déi Lénk
 • Béatrice Clement, ADR

Sekretärin

 • Annemie Maquil, Tel.: 4796-4135

Kinder und Jugendliche (Enfance et jeunesse)

Präsidenten

Mitglieder

Sekretär

 • Christof Mann, Tel.: 4796-4271

Finanzen, Kontrolle des Haushaltsvollzugs und Vermögenslage (Finances, contrôle de l'exécution budgétaire et patrimoine)

Präsidentin

Vizepräsidentin

Mitglieder

 • Mathis Prost, DP
 • Jean-Denis Rischard, DP
 • Françoise Schlink, DP
 • Françoise Deutsch, DP
 • Henry De Ron, CSV
 • Giovanni Patri, CSV
 • Ulrik Moeller, CSV
 • August Götzfried, déi Gréng
 • Giancarlo de Toffoli, déi Gréng
 • Gil Goebbels, LSAP
 • Jérôme Faber, LSAP
 • Claude Simon, déi Lénk
 • Marceline Goergen

Sekretäre

 • Finanzen: Danielle Castagna, Tel.: 4796-4278
 • Patrimoine: Luc Didier, Tel.: 4796-2697

Urbane Mobilität (Mobilité urbaine)

Präsidentin

Vizepräsident

Mitglieder

 • Alain Emering, DP
 • Stéphanie Goerens, DP
 • Vronny Krieps, DP
 • Anne Nickels, DP
 • Romain Diederich, CSV
 • Luciano Fratini, CSV
 • Sorin Cristescu, CSV
 • Carlo Back, déi Gréng
 • François Benoy, déi Gréng
 • Cyrille Horper, déi Gréng
 • Dan Lanners, LSAP
 • Olivier Bichel, LSAP
 • Armand Loesch, déi Lénk
 • Mario Daubenfeld, ADR

Sekretär

 • Paul Hoffmann, Tel.: 4796-3358

Natur- und Umweltschutz (Protection de la nature et de l'environnement)

Präsidentin

 • Isabel Wiseler-Lima, CSV

Vizepräsidentin

Mitglieder

 • Claudine Als, DP
 • Romain Reuland, DP
 • Kevin Schroeder, DP
 • Edouard Georges, DP
 • Pierre Lorang, CSV
 • Christiane Mangen, CSV
 • Paul Galles, CSV
 • Carlo Back, déi Gréng
 • Linda Gaasch, déi Gréng
 • Matthias Schmidt, déi Gréng
 • Charel Siwek, LSAP
 • Cathy Fayot, LSAP)
 • Claude Simon, déi Lénk
 • Béatrice Clement, ADR

Sekretär

 • Pierre Schmitt, Tel.: 4796-3217

Technische Dienste und Energie (Services techniques et énergie)

Präsidentin

Vizepräsident/in

Mitglieder

 • Mathis Prost, DP
 • Jo Polfer, DP
 • Fernand Bartemes, DP
 • Karine Maillet, DP
 • Mathias von Bonkewitz, DP
 • Filipe Da Silva, CSV
 • René Roeder, CSV
 • Patrick Ries, CSV
 • Nicolas Back, déi Gréng
 • Linda Gaasch, déi Gréng
 • Barbara Ruland, déi Gréng
 • Dan Lanners, LSAP
 • Martine Hentges, LSAP
 • Paul Thevenin, déi Lénk
 • René Moes, ADR

Sekretäre

 • Ingenieurbau: Gilbert Zahles, Tel.: 4796-2985
 • Energie: Marc Weber, Tel.: 4796-3613

Sport und Freizeit (Sports et loisirs)

Präsident

Vizepräsident

 • Freddy Schaack, DP

Mitglieder

Sekretär

 • Christian Engel, Tel.: 4796-3141

Zuschüsse (Subsides)

Vizepräsidentin

Mitglieder

 • Françoise Deutsch, DP
 • Philip Sahlin, DP
 • Robi Sinner, DP
 • Max Stoffel, DP
 • Freddy Schaack, DP
 • Basile Dell, CSV
 • Nico Hoffmann, CSV
 • Luc Theisen, CSV
 • Maria Eduarda de Macedo, déi Gréng
 • Guy Devos, déi Gréng
 • Nicole Ikuku, déi Gréng
 • Josée Jaerling, LSAP
 • Charles Siwek, LSAP
 • Joël Delvaux, déi Lénk
 • Marceline Goergen

Sekretär

 • Christof Mann, Tel.: 4796-4271