Beratende Kommissionen

Die beratenden Kommissionen beraten und geben ihre Meinung über Angelegenheiten ab, die ihnen unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Kompetenzen zugewiesen wurden, und zwar für den Gemeinderat, den Schöffenrat und die Bürgermeisterin.

Sozialmaßnahmen, Inklusion und ältere Menschen

Präsidentin

Emilie Costantini, CSV

Vizepräsidentin

Colette Mart, DP

Mitglieder

Sekretär

 • Raphael Zwank, Tel.: 4796-4158

Rechtsstreitigkeiten, Schlichtung und Sicherheit

Präsident

Bob Biver, CSV

Vizepräsident

Robert Philippart, DP

Mitglieder

 • Nicolas Wurth, DP
 • Mathis Prost, DP
 • Edouard Georges, DP
 • Alex de Toffel, DP
 • Joel Rodrigues, DP
 • Bob Ulveling, CSV
 • Martine Schaeffer, CSV
 • Henry de Ron, CSV
 • Christa Brömmel, Déi Gréng
 • Charles Muller, Déi Gréng
 • Pauline Walter, Déi Gréng
 • Christine von Reichenbach, LSAP
 • Maxime Miltgen, LSAP
 • Guy Foetz, déi Lénk
 • Alex Penning, ADR
 • Michel Karp, Piraten

Sekretärin

 • Arnaldina Ferreira Da Silva, Tel.: 4796-4340

Kultur

Präsidentin

Sylvia Camarda, DP

Vizepräsidentin

Viviane Reding, CSV

Mitglieder

 • Françoise Deutsch, DP
 • Anne Kaiffer, DP
 • Camilla Cuppini, DP
 • Sylvain Kirsch, DP
 • Joe Polfer, DP
 • Carla Lazzari, CSV
 • Marc Hostert, CSV
 • Edmond Merten, CSV
 • Claudie Reyland, Déi Gréng
 • Claude Schmitz, Déi Gréng
 • Sebastien Tasch, Déi Gréng
 • Sascha Dahm, LSAP
 • Nora Koenig, LSAP
 • Anastasia Iampolskaia, Déi Lénk
 • Annette Weber, ADR
 • Jil Michels, Piraten

Sekretärin

 • Vanessa Cum, Tel.: 4796-5173

Stadt- und Wirtschaftsentwicklung

Präsident

Claude Radoux, DP

Vizepräsident

Félix Retter, CSV

Mitglieder

 • Max Stoffel, DP
 • Alex de Toffel, DP
 • Loris Meyer, DP
 • Robert Philippart, DP
 • Samuel Isaza Rincon, DP
 • Emilie Costantini, CSV
 • Angélique Bartolini, CSV
 • Marc Scheer, CSV
 • Linda Gaasch, Déi Gréng
 • Charles Wenning, Déi Gréng
 • Barbara Ruland, Déi Gréng
 • Ryan Shepherd, LSAP
 • Olivier Bichel, LSAP
 • Guy Foetz, Déi Lénk
 • Ramon Biermann, ADR
 • Jo Wampach, Piraten

Sekretäre

 • Architektur: Luc Ramponi, Tel.: 4796-2994
 • Städtebau: Milani-Nia Shaaf, Tel.: 4796-2891
 • Wirtschaft: Véronique Scheer, Tel.: 4796-2927

Chancengleichheit

Präsidentin

Claudie Reyland, Déi Gréng

Vizepräsidentin

Sylvia Camarda, DP

Mitglieder

 • Camilla Cuppini, DP
 • Christian Mersch, DP
 • Luis Duraes Oliveira, DP
 • Joe Polfer, DP
 • Isabelle Folscheid, DP
 • Madeleine Schintgen, CSV
 • Ben Farschon, CSV
 • Marie-Laure Goeres, CSV
 • Angèle Mreches, CSV
 • Cyrille Horper, Déi Gréng
 • Jean-Marc Cloos, Déi Gréng
 • Elisabete Cerdeira Soares, LSAP
 • Jérôme Faber, LSAP
 • Aneliya Tileva, Déi Lénk
 • Marie-Andrée Faber Schanen, ADR
 • Jil Michels, Piraten

Sekretärin

 • Annemie Maquil, Tel.: 4796-4135

Kinder und Jugendliche

Präsidentin

Sylvia Camarda, DP

Vizepräsidentin

Martine Gruber, CSV

Mitglieder

 • Luis Oliveira, DP
 • Laurence Gillen, DP
 • Pascale Arend Krombach, DP
 • Kevin Schroeder, DP
 • Joe Polfer, DP
 • Martine Gruber, CSV
 • Kristina Nincevic, CSV
 • Christian Bintener, CSV
 • Marthe Schmit, CSV
 • Nicolas Back, Déi Gréng
 • Stefania Filice, Déi Gréng
 • Norbert Rugira, Déi Gréng
 • Louis de Muyser, LSAP
 • Harry Lamamra, LSAP
 • Pierre Turquin, Déi Lénk
 • Yuri Miny, ADR
 • Jean Heuschling, Piraten

Sekretär

 • Marc Meyers, Tel.: 4796-2786

Finanzen, Kontrolle des Haushaltsvollzugs und Vermögenslage

Präsident

Claude Radoux, DP

1. Vizepräsident

Bob Biver, CSV

2. Vizepräsident

François Benoy, Déi Gréng

Mitglieder

 • Kevin Schroeder, DP
 • Loris Meyer, DP
 • Françoise Deutsch, DP
 • Daniel Ruiz Viejobueno, DP
 • Pitt Sietzen, DP
 • Ulrik Moller, CSV
 • Marie-Laure Goeres, CSV
 • Henry De Ron, CSV
 • August Götzfried, Déi Gréng
 • Fabricio Costa, Déi Gréng
 • Bonnie Thiery, LSAP
 • Cathy Fayot, LSAP
 • Claude Simon, Déi Lénk
 • Tom Weidig, ADR
 • Boris Liedtke, Piraten

Sekretäre

 • Finanzen: Danielle Castagna, Tel.: 4796-4278
 • Vermögenslage (Patrimoine): Luc Didier, Tel.: 4796-2697

Urbane Mobilität

Präsidentin

Emilie Costantini, CSV

Vizepräsident

Robert Philippart, DP

Mitglieder

 • Claude Radoux, DP
 • Viviane Lauth, DP
 • Romain Reuland, DP
 • Sandra Bertholet, DP
 • Loris Meyer, DP
 • Emilie Costantini, CSV
 • Basile Dell, CSV
 • Luc Theisen, CSV
 • Patrick Ries, CSV
 • Patrick van Egmond, Déi Gréng
 • François Benoy, Déi Gréng
 • Laure Simon, Déi Gréng
 • Théo di Nino, LSAP
 • Steve Schmit, LSAP
 • Armand Loesch, Déi Lénk
 • Andrea Bellanima, ADR
 • Marie-Marthe Muller, Piraten

Sekretär

 • Paul Hoffmann, Tel.: 4796-3358

Umwelt- und Klimaschutz

Präsidentin

Anne Kaiffer, DP

Vizepräsident

Lambert Dupong, CSV

Mitglieder

 • Alex de Toffol, DP
 • Fernand Bartemes, DP
 • Romain Reuland, DP
 • Camille Cuppini, DP
 • Pitt Sietzen, DP
 • Angélique Bartolini, CSV
 • Félix Retter, CSV
 • Bruno Theret, CSV
 • Paul Zens, Déi Gréng
 • Linda Gaasch, Déi Gréng
 • Paul Kettel, Déi Gréng
 • Gil Goebbels, LSAP
 • Louis de Muyser, LSAP
 • Olivier Moes, Déi Lénk
 • Pierrot Simon, ADR
 • Marie-Marthe Muller, Piraten

Sekretär

 • Pierre Schmitt, Tel.: 4796-3217

Technik und Energie

Vizepräsident

Claude Radoux, DP

Mitglieder

 • Mathis Prost, DP
 • Fernand Bartemes, DP
 • Jean-Paul Wagner, DP
 • André Polfer, DP
 • Marc Lemmer, DP
 • Bob Biver, CSV
 • Claudine Konsbruck, CSV
 • Patricia Tibbels, CSV
 • Sorin Cristescu, CSV
 • Nicolas Back, Déi Gréng
 • Laure Huberty, Déi Gréng
 • Nico Meyrer, Déi Gréng
 • Dan Lanners, LSAP
 • Tom Krieps, LSAP
 • Paul Thevenin, Déi Lénk
 • Alphonse Conrardy, ADR
 • Jean Heuschling, Piraten

Sekretäre

 • Ingenieurbau: Gilbert Zahles, Tel.: 4796-2985
 • Energie: Marc Weber, Tel.: 4796-3613

Sport und Freizeit

Präsidentin

Pascale Krombach, DP

Vizepräsident

Gilles Bley, CSV

Mitglieder

Sekretär

 • Christian Engel, Tel.: 4796-3141

Zuschüsse

Präsidentin

Anne Kaiffer, DP

Vizepräsident

Jean-Marie Hoffmann, CSV

Mitglieder

 • Max Stoffel, DP
 • Sylvia Camarda, DP
 • Anne Kaiffer, DP
 • Françoise Deutsch, DP
 • Nicolas Thill, DP
 • Karine Maillet, DP
 • Filipe Da Silva, CSV
 • Marceline Goergen, CSV
 • Thomas Ertl, CSV
 • Jean-Marie Hoffmann, CSV
 • Nicolas Back, Déi Gréng
 • Guy Devos, Déi Gréng
 • Nicole Ikuku, Déi Gréng
 • Josée Jaerling, LSAP
 • Charles Siwek, LSAP
 • Feliz Alijaj, Déi Lénk
 • Alain Glesener, ADR
 • Steve Fuchs, Piraten

Sekretär

 • Christof Mann, Tel.: 4796-4271