Zum Hauptinhalt gehen
Menü

Sozialmaßnahmen, Gesundheit, Senioren (Action sociale, santé et 3e âge)

Präsidentin

Vizepräsident

Mitglieder

 • Josée Kayser, DP
 • Robert Philippart, DP
 • Patrick Reisdorff, DP
 • Jeff Wirtz, DP
 • Pit Bouché, CSV
 • Patricia Tibbels, CSV
 • Pierre Lorang, CSV
 • Christa Brömmel, Déi Gréng
 • Paul Zens, Déi Gréng
 • Georges Lemmer, Déi Gréng
 • Josée Jaerling, LSAP
 • Ginette Jones, LSAP
 • Nathalie Oberweis, Déi Lénk
 • Marie-Andrée Schanen, ADR

Sekretär

 • Raphael Zwank, Tel.: 4796-4158

Rechtsstreitigkeiten, Schlichtung und Sicherheit (Contentieux, règlement et sécurité)

Präsident

Vizepräsidentin

Mitglieder

 • Héloïse Bock, DP
 • Robi Sinner, DP
 • Mathis Prost, DP
 • Edouard Georges, DP
 • Daniel Tesch, DP
 • Claudine Konsbruck, CSV
 • Martine Schaeffer, CSV
 • Henry De Ron, CSV
 • Alex Hornung, Déi Gréng
 • Thomas Schoos, Déi Gréng
 • Bob Rausch, Déi Gréng
 • Christine von Reichenbach, LSAP
 • Guy Foetz, Déi Lénk
 • Alex Penning, ADR

Sekretär

 

 • Arnaldina Ferreira Da Silva, Tel.: 4796-4340

Kultur

Präsidentin

Vizepräsidentin

Mitglieder

 • Charles Muller, DP
 • Françoise Deutsch, DP
 • Mariette Fabeck, DP
 • Viviane Lauth, DP
 • Carolina Dupong, CSV
 • Martine Mergen, CSV
 • Olivier Guérin, CSV
 • Claudie Reyland, Déi Gréng
 • Tanja Frank, Déi Gréng
 • Sebastien Tasch, Déi Gréng
 • Sascha Dahm, LSAP
 • Nora Koenig, LSAP
 • Marc Theis, Déi Lénk
 • Goulnora Soultanova, ADR

Sekretär

 • Christiane Sietzen, Tel.: 4796-2629

Stadtentwicklung (Développement urbain)

Präsident

Vizepräsident

 • Romain Diederich, CSV

Mitglieder

Sekretäre

 • Architekt: Aloyse Achten, Tel.: 4796-3294
 • Stadtplanung: Sonja Gengler, Tel.: 4796-2891

Gleichstellung von Frauen und Männern (Égalité entre femmes et hommes)

Präsidentin

Vizepräsident

 • Fernand Bartemes, DP

Mitglieder

 • Sylvia Camarda, DP
 • Romain Reuland, DP
 • Kevin Schroeder, DP
 • Viviane Lauth, DP
 • Karin Meyer, CSV
 • Madeline Schmit-Schintgen, CSV
 • Clara Moraru, CSV
 • Cécile Martin-Bühler, CSV
 • Tatjana von Bonkewitz, Déi Gréng
 • Fabiana Bartolozzi, Déi Gréng
 • Claire Geier-Courquin, LSAP
 • Claire Delcourt, LSAP
 • Sandrine Gashonga, Déi Lénk
 • Béatrice Clement, ADR

Sekretär

 • Annemie Maquil, Tel.: 4796-4135

Kinder und Jugendliche (Enfance et jeunesse)

Präsidentin

 • Héloïse Bock, DP (Bereich Jugendliche)
 • Wird in der nächsten Beratungskommission bestätigt. (Bereich Kinder)

Mitglieder

 • Barbara Agostino, DP
 • Pascale Krombach, DP
 • Mathis Prost, DP
 • Marc Ruppert, DP
 • Paul Galles, CSV
 • Martine Gruber, CSV
 • Angèle Mreches, CSV
 • Marthe Schmit, CSV
 • Runa Egilsdottir, Déi Gréng
 • Catia Fernandes, Déi Gréng
 • Christa Brömmel, Déi Gréng
 • Yolande Edjogo, LSAP
 • Claire Delcourt, LSAP
 • Ana Correia da Veiga, Déi Lénk
 • Jelena Marinkovic, ADR

Sekretär

 • Christof Mann, Tel.: 4796-4271

Finanzen, Kontrolle des Haushaltsvollzugs und Vermögenslage (Finances, contrôle de l'exécution budgétaire et patrimoine)

Präsidentin

Vizepräsident

Mitglieder

 • Mathis Prost, DP
 • Jean-Denis Rischard, DP
 • Françoise Schlink, DP
 • Jeff Wirtz, DP
 • Claudine Konsbruck, CSV
 • Martine Mergen, CSV
 • Henry De Ron, CSV
 • François Georges, CSV
 • Giancarlo de Toffoli, Déi Gréng
 • August Götzfried, Déi Gréng
 • Joanne Goebbels, LSAP
 • Romain Stein, LSAP
 • Guy Foetz, Déi Lénk
 • Roy Reding, ADR

Sekretäre

 • Finanzen: Danielle Castagna, Tel.: 4796-4278
 • Vermögenslage: Germain Breger, Tel.: 4796-2394

Urbane Mobilität (Mobilité urbaine)

Präsident

 • Wird in der nächsten Beratungskommission bestätigt.

Vizepräsident

Mitglieder

 • Alain Emering, DP
 • Stéphanie Goerens, DP
 • Vronny Krieps, DP
 • Anne Nickels, DP
 • Elisabeth Margue, CSV
 • Romain Diederich, CSV
 • Luciano Fratini, CSV
 • Sorin Cristescu, CSV
 • Cyrille Horper, Déi Gréng
 • Guillaume Rischard, Déi Gréng
 • Georges Clees, LSAP
 • Mélanie Troian, LSAP
 • Armand Loesch, Déi Lénk
 • Mario Daubenfeld, ADR
 • Carlo Back, Déi Gréng

Sekretär

 • Paul Hoffmann, Tel.: 4796-3358

Natur- und Umweltschutz (Protection de la nature et de l'environnement)

Präsident

 • Wird in der nächsten Beratungskommission bestätigt.

Vizepräsidentin

Mitglieder

 

Sekretär

 • Pierre Schmitt, Tel.: 4796-3217

Technische Dienste und Energie (Services techniques et énergie)

Präsidentin

Vizepräsidentin

Mitglieder

 • André Polfer, DP
 • Fernand Bartemes, DP
 • Karine Maillet, DP
 • Mathias von Bonkewitz, DP
 • Filipe Da Silva, CSV
 • René Roeder, CSV
 • Patrick Ries, CSV
 • Carlo Back, Déi Gréng
 • Linda Gaasch, Déi Gréng
 • Barbara Ruland, Déi Gréng
 • Dan Lanners, LSAP
 • Martine Hentges, LSAP
 • Paul Thevenin, Déi Lénk
 • René Moes, ADR

Sekretäre

 • Bauwesen: Gilbert Zahles, Tel.: 4796-2985
 • Energie: Nico Pundel, Tel.: 4796-3745

 

Sport und Freizeit (Sports et loisirs)

Präsident

Vizepräsident

 • Freddy Schaack, DP

Mitglieder

 • Barbara Agostino, DP
 • Sylvia Camarda, DP
 • Benoit Joachim, DP
 • Pascale Krombach-Arend, DP
 • Bob Biver, CSV
 • Gilles Bley, CSV
 • Lynn Frank, CSV
 • Claudie Reyland, Déi Gréng
 • Jeannelle Gresham, Déi Gréng
 • Paul Zens, Déi Gréng
 • Tom Leufen, LSAP
 • Romain Engels, LSAP
 • Sebastian Weier, Déi Lénk
 • Nadeja Muller, ADR

Sekretär

 • Christian Engel, Tel.: 4796-3141

Zuschüsse (Subsides)

Präsident

Vizepräsidentin

Mitglieder

 • Philip Sahlin, DP
 • Freddy Schaack, DP
 • Robi Sinner, DP
 • Max Stoffel, DP
 • Micah Dahlem, CSV
 • Georges Heirendt, CSV
 • Nico Hoffmann, CSV
 • Carlo Back, Déi Gréng
 • Guy Devos, Déi Gréng
 • Nicole Ikuku, Déi Gréng
 • Josée Jaerling, LSAP
 • Charles Siwek, LSAP
 • Anne-Marie Berny, Déi Lénk
 • Dan Hardy, ADR

Sekretär

 • Christof Mann, Tel.: 4796-4271