Zum Hauptinhalt gehen
Menü

Programme en avril

Sa 03 | 04 à 20h00 : Tᴇʀᴍs ᴏꜰ Eɴᴅᴇᴀʀᴍᴇɴᴛ    
(USA 1983 | James L. Brooks | vostf | 132’)

Sa 10 | 04 à 20h00 : Lᴇs Aɪʟᴇs ᴅᴜ ᴅᴇsɪʀ   
(Himmel über Berlin | RFA 1987 | Wim Wenders | vostf | 128’)

Sa 17 | 04 à 20h00 : Hᴇᴀʀᴛʙᴜʀɴ     🎟
(USA 1986 | Mike Nichols | vostf | 108')

Sa 24 | 04 à 20h00 : Cᴀʀʀɪɴɢᴛᴏɴ     🎟
(GB 1995 | Christopher Hampton | vostf | 121’)

Programme en mai

Sa 01 | 05 à 20h00 : Eᴘᴏᴜsᴇs ᴇᴛ Cᴏɴᴄᴜʙɪɴᴇs
(Da hong deng long gao gao gua | Chine 1991 | Zhang Yimou | vostf | 123')

Sa 08 | 05 à 20h00 : Tʜᴇ Dᴀʀᴊᴇᴇʟɪɴɢ Lɪᴍɪᴛᴇᴅ
(USA 1987 | Wes Anderson | vostf | 91’)

Sa 15 | 05 à 20h00 : 500 Dᴀʏs ᴏꜰ Sᴜᴍᴍᴇʀ
(USA 2009 | Marc Webb | vostf | 95’)

Sa 22 | 05 à 20h00 : Lᴇ Fᴀʙᴜʟᴇᴜx Dᴇsᴛɪɴ ᴅ’Aᴍᴇʟɪᴇ Pᴏᴜʟᴀɪɴ
(France 2001 | Jean-Pierre Jeunet | vo | 129’)

Sa 29 | 05 à 20h00 : Tʜᴇ Lᴀsᴛ Dᴀʏs ᴏꜰ Cʜᴇᴢ Nᴏᴜs
(Australie 1992 | Gillian Armstrong | vo | 93’)

Agenda et plus d'informations sur les films